Privacy- en cookieverklaring

Verkerk Interactive Performance Development B.V.

30-05-2023

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door H.G. Verkerk Holding B.V. of haar dochterondernemingen (VIPD, IPDK, hierna gezamenlijk: “VIPD”).

Uw privacy is voor VIPD van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: “AVG”). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw verwerkte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met VIPD via de contactgegevens die u onderaan deze privacy- en cookieverklaring kan vinden.

 

Activeren, registreren en leveren van diensten en producten

U kunt bij ons verschillende diensten en producten afnemen, zoals het uitvoeren van analyses, het geven van trainingen, verschillende vormen van coaching en managementtools. Bij het activeren, registreren en leveren van onze diensten en producten gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (indien nodig)
 • E-mailadres
 • Organisatie- of bedrijfsnaam
 • Betaalgegevens

Wij hebben deze gegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Op basis van de overeenkomst kunnen wij u namelijk de gewenste producten en diensten activeren, registreren en leveren. Denk hier bijvoorbeeld aan het toesturen van trainingsmateriaal en praktische informatie, het afgeven van een bewijs van deelname en om te kunnen factureren. Wij bewaren deze informatie, totdat de levering van de diensten of producten is voltooid en de betaling is voldaan. Afhankelijk van het type dienst, worden de gegevens maximaal drie (3) jaar bewaard. Sommige gegevens bewaren wij langer als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven (7) jaar).

 

Contactformulier
Op verschillende wijzen kunt u met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag u ons altijd uw feedback geven. Om uw vragen te kunnen beantwoorden of u bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen, aanvragen doen of feedback geven. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van het bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te handelen. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

Verzenden van nieuwsbrieven       
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Organisatie

Dit doen wij op basis van uw toestemming. U kunt zich op onze website aanmelden voor (een van) onze nieuwsbrieven. Wij bewaren deze informatie zolang u ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief wordt maandelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat bijvoorbeeld het volgende:

 • Een extractie van de berichten die op de website geplaatst zijn
 • Advertenties
 • Unieke berichtgeving die niet op de website wordt gepubliceerd

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van ons meer zal ontvangen.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen  
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als:

 1. Deze ontvanger gevestigd is in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit).
 2. De ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen).
 3. Wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven

 

Solliciteren voor een baan bij ons     

U kunt bij ons solliciteren door te mailen naar hr@vipd.nl. Hiervoor gebruiken wij uw:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • LinkedIn-profiel (optioneel)
 • Curriculum vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die je aan ons verstrekt

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw sollicitatie en kunnen beoordelen of u geschikt bent of kan zijn voor de betreffende functie. Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiden op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens uiterlijk vier (4) weken als blijkt dat u de functie niet hebt gekregen. Wij kunnen uw toestemming vragen om de persoonsgegevens langer te bewaren omdat we wellicht in de toekomst een passende functie voor u hebben. We vragen dan uw toestemming om de gegevens nog één (1) jaar te bewaren. U kan uw toestemming op ieder moment intrekken door ons een e-mal te sturen. Op het moment dat u bij ons in dienst treedt, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure kan een sociale media- en Google-onderzoek zijn. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google en uw eventuele profielen op diverse sociale media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Als we een dergelijk onderzoek uitvoeren, zullen de resultaten hiervan met u besproken worden. Mocht u bezwaar hebben tegen dit onderzoek, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Dit doen wij door gebruik te maken van een self-hosted analytics tool en Google Analytics 4 (GA4, zie ook Cookies).

 

Cookies
Onze website gebruikt cookies waarmee wordt gewaarborgd dat de onderdelen van de Website naar behoren functioneren (technische en functionele cookies). Onze website maakt daarnaast gebruik van Google Analytics 4 (GA4). GA4 staat op een privacy vriendelijke manier ingesteld, waarbij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd is, ‘gegevens delen’ is uitgezet en er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies. Tevens hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. 

 

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons leiden u door naar de sociale media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de sociale medianetwerken. Als u wilt weten wat de sociale media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan hun privacyverklaring.  

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

 

Uw rechten   
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: U heeft  het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wanneer u uit dienst bent bij de organisatie (verwerkersverantwoordelijke) waarvoor wij verwerker zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wilt u om andere redenen uw persoonsgegevens laten verwijderen, dan kunt u bij de verwerkersverantwoordelijke een verzoek tot verwijdering doen (leidinggevende/HR). De verwerkersverantwoordelijke kan ons als verwerker vervolgens verzoeken om de persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.  
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Wij willen voorkomen dat wij gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij willen u daarom verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Indien nodig toetsen we uw verzoek bij de organisatie (verwerkersverantwoordelijke) waarvoor wij verwerker zijn. De termijn van een maand kan worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Klacht indienen       
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@vipd.nl. Ook kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier op onze website: https://vipd.nl/klachten/. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (in Nederland is de betreffende toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Contactgegevens
Verkerk Interactive Performance Development B.V.

Stationsstraat 34, 8331GK te Steenwijk        
E-mailadres: privacy@vipd.nl
Telefoon: 0521-523487

KvK nummer: 05072044