Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkerk Interactive Performance Development B.V.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van maatwerkopdrachten, zulks met uitsluiting van Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

1.2    Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer:

Verkerk Interactive Performance Development B.V. (VIPD)

b. Opdrachtgever:

De wederpartij van opdrachtnemer.

c. Maatwerkopdracht:

Een op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever ontworpen opdracht.

d. Werk:

Het totaal van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door opdrachtnemer geleverde materialen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbie­dingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

3.2 Het aanbod omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.

3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 5: De totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en de ondertekening door opdrachtgever van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.

6.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever ter zake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

Artikel 7: De totstandkoming van de overeenkomst

7.1    Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering maximaal 2 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.

7.2.   Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 8: Inschakeling van derden

8.1    Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

 

Artikel 9: Betaling

9.1 Opdrachtgever dient bij acceptatie van het aanbod 100% van het bedrag te voldoen tenzij in de opdracht hiervan wordt afgeweken. Opdrachtnemer zendt opdrachtgever hiervoor facturen.

9.2 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.

9.4 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.

9.5 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.

9.6 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld of overlijdt.

9.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 10: Intellectuele eigendom

10.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

10.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 450,- per dag.

 

Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

 

Artikel 13: Online opleidingen

13.1 Onder online opleidingen wordt hier verstaan de e-learning, e-books, luisterboeken en samenvattingen die worden aangeboden. De door Opdrachtgever bij inschrijving aan deelnemer verleende toegang tot het account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door deelnemer zelf worden gebruikt. Opdrachtgever is bevoegd bij overtreding de (verdere) toegang tot de online opleidingen aan de deelnemer te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door deelnemer is betaald.

13.2 De online opleidingen zijn, na registratie, direct na de betaling online beschikbaar voor de deelnemer.

13.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de online opleidingen op de website van Opdrachtgever behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtgever. De deelnemer is niet bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtgever toestemming heeft verleend.

 

Artikel 14: Privacy en Gegevensverwerking

14.1 De Opdrachtgever zal de persoonsgegevens altijd aanleveren met in achtneming van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14.2 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

14.3 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor de Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.

14.4 Opdrachtnemer verricht haar diensten zowel als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ als ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Opdrachtnemer staat er tegenover Opdrachtgever voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.

14.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen.

14.6 Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de privacyverklaring VIPD van toepassing. In geval van strijd tussen de verschillende documenten is de volgorde als volgt: (1) Overeenkomst (2) Algemene voorwaarden (3) Privacyverklaring.