Onze aanpak

Onze aanpak

De werkomstandigheden veranderen snel door o.a. technologische ontwikkelingen, nieuwe klantbehoeften en stelsel- en wetswijzigingen. Uit recent onderzoek blijkt dat 35% van de HR-managers en 70% van de bestuurders zich zorgen maken of de medewerkers in hun organisaties nog over de juiste competenties beschikken.

Wat ze hiermee dus eigenlijk willen zeggen is dat ze niet weten of de kwaliteit en kwantiteit van het huidige personeel geschikt is voor de toekomst. Maar hoe komt u daar dan achter? Wellicht kan het voeren van strategisch HRM in de vorm van e-HRM, Strategische Personeelsplanning en HR Analytics u een eind op weg helpen.

Volgens ons bestaat strategische personeelsplanning uit 3 fases die weer onder te verdelen zijn in 6 stappen:

Meten

Stap 1. functieprofielen opstellen
Stap 2. analyseren en de GAP meten

Ontwikkelen

Stap 3. persoonlijke- en teamontwikkelplannen
Stap 4. opleiden, begeleiden en coachen

Borgen

Stap 5. portfolio & kwaliteitenprofiel
Stap 6. monitoren en doorontwikkelen

Hieronder leest u per stap een beschrijving van hoe wij dit aanpakken:

1 Functieprofielen opstellen

Wat heeft u nodig?

U wilt groeien als organisatie, dat is logisch. U heeft mooie plannen gemaakt en u wilt deze graag ten uitvoer brengen. Maar wat hebben u en uw medewerkers nodig om dit te bewerkstelligen?

Aan welke eisen moeten uw medewerkers voldoen? Welke competenties moeten ze bezitten? Welke persoonlijkheidskenmerken zijn belangrijk voor een bepaalde functie?  Welke gedragingen moet een medewerker laten zien?

Met het opstellen van meetbare functieprofielen beschrijft u op een duidelijke manier de inhoud van een functie, met daarbij de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, competenties, gedragingen en drijfveren van een functie.

2 Analyseren en de GAP meten

(Wat heeft u al in huis en hoe groot is de GAP? Welke talenten zijn er?)

Nu u voor uzelf op papier heeft staan waar een bepaalde functie aan moet voldoen, kunt u meten of uw medewerkers ook daadwerkelijk aan deze eisen voldoen.

Hoe groot is de GAP, het verschil tussen datgene dat een medewerker laat zien en wat hij/zij zou moeten laten zien?

Om dit te meten maken wij gebruik van een aantal analyses, die door ons zelf zijn ontwikkeld.

De typen analyses die door ons worden ingezet zijn:
– gedragsanalyse
– drijfverenanalyse
– competentieanalyse
– capaciteitentest
– talentenanalyse
– GAP-analyses (individu, team, management etc.)

3 Persoonlijk en team-ontwikkelplannen

Hoe gaat u uw medewerkers opleiden en de GAP verkleinen?

Vanuit de gemeten GAP worden vervolgens de geschiktheid, ontwikkelmogelijkheden en leerdoelen van uw medewerkers in kaart gebracht.

Naar aanleiding hiervan kunnen medewerkers in ons e-HRM systeem (het  Performance Development Center, oftewel PDC) een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) opstellen, met daarin opleidingen, workshops, coaching-  en trainingsprogramma’s die zij willen òf moeten volgen.

4 Opleiden, begeleiden en coachen

Met welke middelen gaat u uw medewerkers opleiden en begeleiden?

Aan de hand van het POP kan er op zowel individueel als op teamniveau of op een bepaald verantwoordelijkheidsniveau een ontwikkeltraject worden opgesteld met daarin suggesties voor te volgen workshops en trainingsprogramma’s, maar ook diverse e-learningmogelijkheden zoals e-larningmodules, luisterboeken en e-books.

Dit kunnen modules zijn uit onze eigen bibliotheek, maar ook modules die reeds worden gebruikt binnen uw organisaties, of in de toekomst worden toegevoegd.
Ook deze onderdelen vallen binnen het PDC.

Gedurende dit hele proces worden uw medewerkers intensief begeleid en gecoached. Deze begeleiding vindt plaats aan de hand van de  vorderingen die in de POP’s van de medewerkers zijn vastgelegd.

5 Portfolio & kwaliteitenprofiel

Wat hebben de medewerkers inmiddels bereikt?

Na een periode van intensief opleiden en begeleiden is het zaak om te kijken naar de stand van zaken. U wilt als organisatie natuurlijk weten of uw investeringen het gewenste resultaat hebben bewerkstelligd.

In het PDC vindt u daarom ook een Portfolio. In dit Portfolio kunnen zowel uw medewerkers als uw  managers zien welke resultaten er inmiddels zijn behaald.

In dit Portfolio worden ook digitaal de behaalde resultaten, diploma’s, certificaten en opgedane ervaringen bijgehouden.

6 Monitoren en doorontwikkelen

Hebben de opleidingen het gewenste effect gehad en hoe kan er worden doorontwikkeld?

Naast het Portfolio bieden wij ook twee andere middelen om de voortgang te monitoren.

Zo is daar de 360 Graden Analyse waarin collega’s, leidinggevenden of zelfs klanten bepalen in hoeverre de specifieke vaardigheden / gedragingen die horen bij een functie ook daadwerkelijk zichtbaar zijn bij een medewerker en in hoeverre zijn/haar vaardigheden groeien.

Naast deze theoretische vorm van monitoren, bieden wij ook een praktische vorm met onze Businesscase Simulatie. Deelnemers zullen onder druk een hele dag aan de slag gaan met diverse opdrachten.

Dankzij deze simulatie komt u er achter hoe uw medewerkers zich gedragen in een stresspraktijksituatie en in hoeverre zij opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden toepassen.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen?