Digitaal de koers van talenten en organisatie bepalen

Human Resource Management is aan verandering toe, het vakgebied is veel te operationeel gericht. In plaats van de dagelijkse gang van zaken moet er meer gekeken worden naar de talenten die de koers van het bedrijf vormen nu en in de toekomst. Hoe kun je digitalisering binnen HR hier voor inzetten en wat zijn de voordelen hiervan voor talentmanagement versus organisatieontwikkeling.

Wat is talentmanagement?

Het is voor veel bedrijven lastig te definiëren wat talentmanagement is. Als bedrijven kijken waar hun talenten liggen dan nemen ze vaak alleen de hogere functies onder de loep. Maar talentmanagement is zoveel meer. Moderne organisaties gaan uit van agile principes, zelf organiserende teams en strategisch personeelsmanagement. Althans dat is binnen vele strategieën de intentie. Implementeren hiervan is zonder digitale ondersteuning bijna onmogelijk. Toepassing van talent management diep in je organisatie is de sleutel tot toekomstig succes.  Je moet continu op HR-strategisch niveau kijken wat de krachten, mogelijkheden en potenties van al je medewerkers zijn. En je moet begrijpen en inzage hebben hoe deze factoren zich verhouden tot de strategie die je de komende jaren voor ogen hebt. Om de “war of talent” in de komende jaren te voorkomen dien je nu al de modernste middelen in te gaan zetten op het gebied van performance management. Het gaat tenslotte bij talenten om herkennen, erkennen én monitoren.

De ervaring leert dat 50 tot 60 procent van de implementatie van strategieën mislukken omdat menselijke gedragingen, competenties en kwaliteiten niet aansluiten bij het gewenste beeld van de organisatie.

Wat gaat er vaak fout bij talentmanagement?

De ervaring leert dat 50 tot 60 procent van de implementatie van strategieën mislukken omdat menselijke gedragingen, competenties en kwaliteiten niet aansluiten bij het gewenste beeld van de organisatie. Dat ligt vaak niet aan werknemers, maar aan organisaties die niet weten wat ze in huis hebben en hoe dit op tijd te ontwikkelen. Talenten herkennen gebeurt uiteraard bij binnenkomst in de organisatie. Maar structureel monitoren hoe medewerkers zich verder ontwikkelen, ze binden en ook langdurig behouden is een andere dimensie. Hier komen de meeste organisaties in de problemen. Dat zijn ook de momenten waarop organisaties talenten kwijt raken terwijl ze dit niet eens in de gaten hebben. Een organisatie die zich herkent in deze situatie had 5 jaar geleden al maatregelen op dit gebied kunnen nemen en persoonlijke ontwikkelingen in kaart moeten brengen om de organisatiestrategie voor de komende jaren te kunnen waarborgen.

Hoe kan je digitale ontwikkelingen inzetten om je strategie te vormen?

Om je medewerkers en talenten voortdurend te kunnen afstemmen op je strategie heb je voorspellende informatie nodig over diezelfde mensen in je organisatie. Dit betreft tegenwoordig niet alleen “harde” informatie, maar vooral “zachte” informatie waarin een voorspellende waarde ligt van performance. De ontwikkeling in de hand van het talent zelf leggen is de sleutel voor de toekomst. Maar dan wel een in combinatie met digitale oplossingen waarin de ontwikkeling van de persoon, het team en de organisatie hand in hand lopen. Deze ontwikkeling loopt langs een drietal assen. De eerste as (y-as) is die van potentieel in de vorm van competenties, denkvermogen, kennis, ervaring, vaardigheden en stijl versus de huidige én toekomstige rol. De tweede as (x-as) is die van een continue monitoring van de ontwikkeling van gedragingen in de praktijk d.m.v. (zelf-) reflectie. De derde as (z-as) is die van het resultaat in de praktijk ten opzichte van de vastgestelde taakstelling/werkafspraken. Meestal komt men niet verder dan feedback van gedrag versus de resultaten. Maar juist de belangrijkste as (die van potentieel) wordt niet structureel in kaart gebracht. En daar zit nu net de sleutel tot een strategische toepassing van HR data nu en in de toekomst.

Zo kan je precies bepalen hoe je werknemers kunt inzetten ten opzichte van de toekomstplannen. Maar ook hoe je ze op basis van hun huidige capaciteiten ze voor kunt klaarstomen. Als je dat als uitgangspunt neemt dan ontkom je er niet meer aan om die informatie digitaal te gaan verzamelen.

Hoe meer je digitaliseert, hoe meer je je werknemers zelf in de kracht van hun ontwikkeling zet. Dit helpt niet alleen voor persoonlijke ontwikkeling, maar het geeft ook strategische informatie om je koers mee te bepalen. Ruim 60 procent van het bedrijfsbudget gaat naar werknemers, maar er wordt bijna niet op gestuurd. Er valt dus nog ontzettend veel winst te behalen in het optimaliseren van het talent in je organisatie. Als consultancybedrijf zijn wij dit al tien jaar aan het onderzoeken en met deze praktijkervaring en het toepassen van zelf ontwikkelde technologie hebben we het Performance Development Center ontwikkeld.

Als je daadwerkelijk vanuit de potentie en ontwikkeling van mensen de juiste indicatoren in kaart brengt, kun je met deze HR informatie proactief handelen.

Hoe werkt het Performance Development Center?

Het PDC is een compleet digitaal systeem dat op twee dimensies werkzaam is. Het geeft antwoord op thema’s als strategische personeelsmanagement, mobiliteitsvraagstukken, inzage in cultuurproblematieken versus resultaten en het geeft de mogelijkheid om vanuit het HR domein strategische risico’s in kaart te brengen. Maar dit werkt alleen als de andere dimensie, die van persoonlijke ontwikkeling. volledig wordt ondersteund met performance management gebaseerd op de drie assen. Het zet concreet op een rij waar de kwaliteiten en kansen binnen een organisatie liggen. Het is niet alleen maar een meetsysteem om potentie in kaart te brengen, maar biedt medewerkers ook de juiste mogelijkheden om door te ontwikkelen via persoonlijke ontwikkelplannen, digitale leermiddelen en continue feedback. Als je daadwerkelijk vanuit de potentie en ontwikkeling van mensen de juiste indicatoren in kaart brengt, kun je met deze HR informatie proactief handelen en breng je niet alleen je talenten in kaart, maar weet je ze ook aan je te binden door verdere herkenning, erkenning en doorontwikkeling.

Hoe onderscheidt PDC zich ten opzichte van andere digitale tools?

Het PDC onderscheidt zich door uit te gaan van de medewerker/talent en deze langs de assen potentieel, gedragingen en resultaat te laten ontwikkelen met behulp van een integrale HR aanpak in de vorm van meten, ontwikkelen en borgen. Dit kan door het unieke algoritme waarmee organisaties kunnen inventariseren welke kwaliteiten medewerkers bezitten, en hoe dit past binnen hun functieprofielen, nu maar ook in de toekomst. Daarnaast is het echt een alles-in-één ontwikkeltool waarin alle testen geïntegreerd zijn. Bedrijven kunnen dus zonder hulp en voor een fixed price aan de slag met het optimaliseren en doorontwikkeling van hun talent, teams en organisatie. Je praat dan over zelf organiserend vermogen van de medewerker en teams, doorontwikkeling, mobiliteitsvraagstukken, talentmanagement, HR-Analytics vanuit één systeem.

Wilt u meer weten over het PDC of een vrijblijvende demo aanvragen? Dit kan bij u op locatie of via Skype. Kijk voor meer informatie op onze websites www.het-pdc.nl en www.vipd.nl