Competentiebibliotheek

Competentiebibliotheek

Welke competenties zijn er? Wat betekenen ze precies? Onze competentiebibliotheek biedt een lijst met competenties met daarbij een praktisch uitleg.

Een competentie is het vermogen van een werknemer om een verzameling van specifieke gedragingen te laten zien die in een bepaalde werksituatie essentieel zijn om het ‘effectief resultaat’ te kunnen behalen.

Simpel gezegd; competenties zijn datgene wat u ‘in huis’ heeft en kunt laten zien. Ze bestaan voor een gedeelte uit wat bij iemand van nature aanwezig is en voor een gedeelte uit wat iemand aangeleerd is of aangeleerd kan worden.

Competenties verdeeld in werksituaties

Volgens ons zijn deze competenties te verdelen in drie werksituatie, namelijk:

  1. Denkprocessen
  2. Werkprocessen
  3. Sociale processen

 

Een bepaalde set aan competenties kan voor één functie ideaal zijn, terwijl deze voor een andere functie minder geschikt is. Daarom koppelen wij de competenties aan een (door de werkgever) van te voren opgesteld profiel, dat aansluit bij een bepaalde functie:  het zogenaamde functieprofiel.

Dit functieprofiel vormt de basis van een Competentieanalyse.

Hieronder ziet u een overzicht van de door ons gehanteerde competenties.

Denkprocessen

Visie

Het identificeren van lange termijn doelen en zorgen voor succesvolle implementatie van verschillende of alternatieve ideeën. Mensen die over deze competentie beschikken komen met creatieve en strategische oplossingen. Deze kunnen vervolgens met succes worden doorgevoerd. Ze hebben een innovatieve denkwijze en moedigen dit ook bij anderen aan. Ze dagen de organisatie uit. Ook stimuleren ze de organisatie om constant te verbeteren en te groeien. Ze bekijken tactische problemen of initiatieven vanuit een breed perspectief. Ze identificeren lange termijn doelen voor de organisatie en/of afdeling. Ze komen op voor hun ideeën en zetten zich hiervoor in totdat ze zijn gerealiseerd.

Innovatie

Het bedenken van nieuwe en creatieve oplossingen die leiden tot betere prestaties, resultaten en een hogere productiviteit. Mensen die over deze competentie beschikken zijn goed in innoveren en het bedenken van creatieve en nieuwe ideeën en oplossingen. Ze stellen de manier waarop dingen in het verleden gedaan zijn ter discussie. Ze proberen nieuwe manieren te vinden om zakelijke kwesties aan te pakken. Ze zijn gericht op de toekomst.

Analytisch probleemoplossend vermogen

Het oplossen van problemen door op een ordelijke manier informatie, alternatieven en gevolgen te beoordelen. Mensen met een analytisch probleemoplossend vermogen zijn in staat goede oplossingen te bedenken voor moeilijke problemen. Ze zoeken veel informatiebronnen en beoordelen de informatie op een consequente manier. Hierbij houden ze rekening met de mogelijk acties. Ze maken een zorgvuldige afweging voordat ze de uiteindelijke beslissing nemen.

Besluitvaardigheid

Neemt tijdig goede beslissingen op een manier die vertrouwen uitstraalt. Mensen die over deze competentie beschikken nemen op overtuigende wijze beslissingen die goed onderbouwd zijn. Ze nemen een besluit nadat ze de alternatieven en gevolgen hebben overwogen. Vervolgens ondernemen ze actie. Ze aanvaarden de verantwoordelijkheid voor hun beslissingen.

Veranderingen initieren en tot succes maken

Het ondernemen van actie ter ondersteuning en implementatie van anderen. Mensen die over deze competentie beschikken, leiden veranderingsinspanningen op actieve manier. Ze creëren draagvlak en nemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de veranderingen succesvol worden ingevoerd. Ze staan open voor verandering. Mensen die over deze competentie beschikken zijn bereid zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ze anticiperen op de behoefte aan verandering en zijn actief in het promoten van initiatieven.

Aanpassingsvermogen

Het aanpassen aan wijzigende omstandigheden, het herstructureren van taken en aanpassen van prioriteiten wanneer er veranderingen optreden. Mensen met aanpassingsvermogen zijn flexibel in veranderende omstandigheden. Ze staan open voor verandering en voor nieuwe methoden. Ze hebben niet de neiging om te veel te vertrouwen op oude methoden en processen. Mensen met deze competentie zijn bereid om herhaaldelijk van koers te veranderen wanneer dat nodig is.

Beginselvastheid

De kracht hebben om moeilijke kwesties aan de orde te durven stellen, ook als er weerstand te verwachten valt. Mensen die over deze competentie beschikken vinden het belangrijk om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Ze zijn bereid om datgene te zeggen en toe doen waarvan zij geloven dat het juist is. Ze raken niet geïntimideerd door kritiek of andere standpunten.

Zakelijk inzicht

Het begrijpen van algemene, zakelijke en financiële concepten. Begrip hebben van de markt en de branche waarin de organisatie opereert. Gebruik maken van algemene en (markt)specifieke kennis om effectief te zijn. Mensen die over deze competentie zijn effectief in het toepassen van hun zakelijke kennis op kwesties die spelen binnen de organisatie.

Technisch inzicht

Het beschikken over de vaardigheden, kennis en capaciteiten om de technische onderdelen van een functie te kunnen beheersen. Mensen die over technisch inzicht beschikken zijn vaardig in de technische of technologische onderdelen van hun functie. Ze beschikken over relevante diploma’s, trainingen en ervaring om hun functie goed te kunnen vervullen. Ze onderhouden en verbeteren regelmatig hun kennis en vaardigheden om effectief te blijven in hun functie. Mensen die beschikken over deze competentie zoeken actief naar taken en opdrachten die hun vaardigheden kunnen verbreden of verbeteren. Ze hebben ook genoeg expertise om (mogelijk) anderen te trainen of op te leiden.

Werkprocessen

Resultaatgerichtheid (sturend)

Het uitdagen van zowel de organisatie als zichzelf en het aanzetten tot presteren. Mensen die resultaatgericht zijn, stellen doelen of helpen bij het stellen van doelen. Ze dragen bij aan het bereiken van die doelen. Ze zijn volhardend in het bereiken van resultaten, ook als ze geconfronteerd worden met obstakels. Mensen die over deze competentie beschikken stellen hoge verwachtingen voor zichzelf en de organisatie. Ze geven niet gauw op.

Resultaatgerichtheid (individueel)

Het vertonen van veel betrokkenheid om zaken gedaan te krijgen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor het bereiken van doelstellingen. Ze werken efficiënt hebben weinig aansturing nodig. Mensen die over deze competentie beschikken zijn betrouwbaar en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze maken af waar ze aan beginnen en leveren werk af van een hoog niveau.

Kwaliteitsgerichtheid

Het bevorderen van en vasthouden aan hoge kwaliteitsnormen op het werk. Mensen die over deze competentie beschikken leveren constant werk van een hoge kwaliteit. Ze gaan gedisciplineerd en met oog voor detail te werk. Ze zijn continu op zoek naar manieren om de kwaliteit van hun producten of diensten te verbeteren. Ook moedigen ze anderen aan om hoge kwaliteitsnormen na te streven. Er wordt consequent werk van een hoog niveau afgeleverd.

Continu verbeteren

Het zoeken naar kansen en gelegenheden om bestaande processen en methoden te verbeteren. Op deze manier worden de betrouwbaarheid, kwaliteit en efficiëntie van resultaten bevorderd. Mensen die over deze competentie beschikken zijn toegewijd aan het verbeteren van bestaande werkprocessen. Ze hebben oog voor detail en zijn constant op zoek naar manieren om de kwaliteit of effectiviteit van het werk te verbeteren. Ze moedigen anderen aan om in hun werk ook naar verbetering te streven.

Beleid, processen en procedures

Het respecteren en volgen van procedures, richtlijnen en regels van de organisatie. Mensen die over deze competentie beschikken volgen de procedures, richtlijnen en regels die door de organisatie zijn opgesteld. Ook moedigen zij anderen aan om hetzelfde te doen. Ze geven het goede voorbeeld door consequent de regels te volgen.

Klantgerichtheid

Het anticiperen en inspelen op de behoeften van de klant. Mensen die over deze competentie beschikken, komen hun klanten graag tegemoet en anticiperen op hun behoeften. Zij zetten de organisatie aan tot meer doen dan de klant verwacht. Zo kunnen ze er zeker van zijn dat de klant tevreden is. Ze verzamelen actief informatie over zaken van klanten. Ze luisteren naar de behoeften, suggesties en feedback van klanten.

Servicegerichtheid

Het herkennen en begrijpen van de behoeften van klanten. Het van dienst zijn op een manier die de verwachtingen van de klant overtreft. Mensen die over deze competentie beschikken hebben een verlangen om het klanten naar de zin te maken. Ze doen consequent meer dan er van hun wordt gevraagd om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is. Ze verzamelen actief informatie over de zaken van klanten. Ook luisteren ze naar de behoeften, suggesties en feedback van klanten.

Plannen en organiseren

Het efficiënt plannen en organiseren van taken afgestemd op de organisatiebehoeften. Dit wordt gedaan door het stellen van doelen en het anticiperen op prioriteiten en behoeften. Mensen die goed zijn in plannen en organiseren zijn ook goed in het indelen van hun eigen tijd en die van anderen. Ze zijn efficiënt en praktisch in situaties waar meerdere zaken tegelijk om aandacht vragen. Ze stellen doelen, ontwikkelen plannen, bepalen deadlines en houden de voortgang in de gaten. Mensen die over deze competentie beschikken bereiken consequent hun doelen door een goede planning en organisatie.

Veiligheid

Het hebben van begrip voor en belang hechten aan veiligheidsprocedures en – technieken. Mensen die over deze competentie beschikken volgen deze procedures, leveren een bijdrage aan de implementatie en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen. Mensen die stipt zijn met betrekking tot veiligheid hebben een goed algemeen begrip van de bedrijfsprocessen. Ze zijn in staat om potentiële risico’s goed in te schatten. Ze vermijden situaties die gevaar kunnen veroorzaken om te voorkomen dat iemand wat overkomt. Ook moedigen ze een veilige werkomgeving aan.

Integriteit

Het stellen van hoge normen aan eerlijkheid en verantwoord handelen. Mensen die over deze competentie beschikken zijn eerlijk, gewetensvol en gedragen zich fatsoenlijk. Ze zijn redelijk in hun verwachtingen van anderen. De zakelijke activiteiten zijn ethisch verantwoord en eerlijk. Ze hebben wel hoge verwachtingen van zichzelf en zal doen wat juist is. Ze zullen geen beloftes doen die ze niet na kunnen komen. Ook verdienen ze het vertrouwen van anderen.

Veerkracht

Het effectief omgaan met problemen, druk en stress op een professionele en positieve manier. Mensen die over deze competentie beschikken behouden hun positieve instelling zelfs wanneer zij geconfronteerd worden met frustratie of veranderingen. Ze herstellen snel van afwijzingen en andere tegenslagen. Ze hebben consequent een positieve houding ten opzichte van het werk.

Continu leren

Het willen vergroten en ontwikkelen van kennis en vaardigheden door middel van scholing en training. Het inspireren van anderen om te ontwikkelen. Mensen die over deze competentie beschikken willen tijdens hun carrière hun kennis, capaciteiten en vaardigheden verbeteren. Ze wonen regelmatig training bij en ronden cursussen af. Ze willen graag een mentor met kennis binnen de organisatie. Nemen, of zijn bereid tot het nemen van, functies en taken die ze voorbereiden op de toekomst. Ook moedigen ze anderen aan om in hun werk continu te leren en te groeien.

Sociale processen

Beïnvloeden en overtuigen

Het weten te overtuigen van anderen om een bepaalde koers te volgen of bepaalde acties te ondernemen. Mensen die over deze competentie beschikken beïnvloeden anderen zonder agressief of dwingend te zijn. Ze snappen hun publiek en passen hun manier van communiceren daarop aan. Ze zijn zelfverzekerd en geven niet snel op. Ze hebben ideeën, standpunten en doelen waarvan ze graag zien dat anderen die overnemen. Ze geven toe in minder belangrijke kwesties om hun invloed in de belangrijke kwesties te vergroten. Ook hebben ze de moed en doorzettingsvermogen om anderen te willen overtuigen.

Overtuigingskracht (commercieel)

Het weten te overtuigen van anderen om een product of dienst aan te schaffen. Mensen die over deze competentie beschikken weten andere te overtuigen zonder dat zij overdreven agressief of opdringerig overkomen. Ze overtuigen mensen doordat ze begrijpen hoe ze hun product of dienst het beste kunnen positioneren. Ze hebben zeer veel kennis over het product of de dienst die wordt aangeboden. Ze proberen hun publiek te begrijpen en passen hun boodschap daarop aan. Ook anticiperen ze op bezwaren of zorgen. Ze gebruiken directe beïnvloeding in verkoopgesprekken of –presentaties.

Managen van anderen

Het aansturen en leiden van anderen om de doelen van de organisatie te behalen. Mensen die over deze competentie beschikken geven richting en sturing aan de activiteiten van anderen. Ze zetten mensen aan tot presteren door te motiveren en feedback te geven. Ze geven anderen verantwoordelijkheden en spreken ze daar op aan. Ze willen graag anderen leiden en sturen en doen hiervoor ook moeite. Mensen met deze competentie inspireren anderen om te presteren door het geven van het goede voorbeeld. Ze kennen de sterke en zwakke punten van alle mensen in hun groep. Ze zijn eerlijk, objectief en geven geen voorkeursbehandeling. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor het succes of falen van hun groep.

Teamleiderschap

Het aansturen en leiden van anderen om de doelen van de organisatie te behalen. Mensen die over deze competentie beschikken geven richting en sturing aan de activiteiten van anderen. Ze willen graag leiding geven aan anderen en nemen de moeite om dit ook te doen. Ze inspireren anderen om te presteren door het geven van het goede voorbeeld. Om doelstellingen te bereiken nemen ze, waar nodig, persoonlijk extra taken op zich. Ze creëren teamwork en bevorderen goede teamprocessen. Ze koesteren en kweken een sfeer van samenwerking. Ze zijn eerlijk, objectief en geven geen voorkeursbehandeling. Ook nemen ze verantwoordelijkheid voor het succes of falen van het team.

Organisatiesensitiviteit

Het herkennen van politieke kwesties en verhoudingen binnen de organisatie. Mensen die over deze competentie beschikken begrijpen de sociale en politieke dynamiek en cultuur binnen een organisatie. Ze zijn in staat om allianties op te bouwen en in stand te houden. Ze begrijpen welke rollen mensen binnen de organisatie spelen. Ook weten ze via anderen hun doelen te bereiken of zich te verzekeren van de middelen die nodig zijn om de doelen te behalen. Ze gebruiken hun netwerkvaardigheden en kennis van de organisatie om de behoeften en doelstellingen van de groep te ondersteunen.

Relatiebeheer

Het opbouwen en onderhouden van relaties met individuen buiten het eigen team. Mensen die over deze competentie beschikken zoeken actief naar mogelijkheden om te netwerken en zo waardvolle, zakelijke relaties op te bouwen. Ze nemen regelmatig contact op met interne of externe klanten om te peilen of ze nog tevreden zijn. Ze denken na over de gevolgen die hun handelingen of beslissingen hebben voor anderen. Ze hechten veel waarde aan relaties binnen en buiten de organisatie. Ook nemen ze de tijd en moeite om de behoefte van de interne of externe klanten te begrijpen en tegemoet te komen. Ze beschikken over goede sociale vaardigheden.

Onderhandelen

Het op een rij zetten van de behoeften en motieven van de betrokken partijen. Ook wordt er toegewerkt naar een oplossing waar alle partijen tevreden mee zijn. Mensen die over deze competentie beschikken weten anderen te overtuigen van hun zienswijze, maar kunnen tegelijkertijd ook goed luisteren. Ze kunnen een overeenkomst sluiten waar alle partijen tevreden mee zijn, zonder dat er te veel concessies worden gedaan. Ze proberen kwesties te begrijpen vanuit het perspectief van de ander. Daarentegen proberen ze de ander ook weer hun perspectief te laten zien. Ze geven niet zo veel toe dat hun organisatie geen voordeel meer kan halen uit de overeenkomst. Uiteindelijk komen ze tot afspraken of overeenkomsten die voor beide partijen voordelig zijn.

Conflictmanagement

Het managen van conflicten en het effectief kunnen oplossen van gevoelige kwesties tussen partijen. Mensen die over deze competentie beschikken maken kwesties bespreekbaar en bekijken situaties vanuit de verschillende standpunten. Ze zoeken naar het gemeenschappelijke belang en richten zich vervolgens op het vinden van een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Ze zijn objectief en eerlijk in het analyseren van kwesties. Ze proberen snel conflicten op te lossen voordat deze een negatief effect kunnen hebben. Ze zijn tactvol en houden met iedereen rekening. Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen die het beste tegemoetkomen aan de behoeften van alle partijen.

Leiden van vergaderingen

Het beschikken over de vaardigheden om vergaderingen efficiënt en effectief te leiden. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de vergadering daadwerkelijk iets oplevert. Mensen die over deze competentie beschikken leiden vergaderingen doelgericht en efficiënt. Ze zorgen ervoor dat mensen betrokken zijn bij de vergadering. Ze bereiden zich goed voor en verdoen niet de tijd van anderen. Deelnemers worden aangemoedigd om input te leveren, zonder dat de focus uit het oog wordt verloren. Ze zorgen ervoor dat uit de vergadering actiepunten worden opgesteld en dat taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld.

Actieve vergaderdeelname

Het effectief participeren in vergaderingen. Mensen die over deze competentie beschikken nemen actief deel aan vergaderingen. Ze bereiden zich voor en komen met ideeën. Ze staan open voor de ideeën van anderen en geven feedback. Ze houden zich aan de agenda en het tijdschema van de vergadering. Ze geven zich vaak op voor taken die voortkomen uit de vergadering en ronden deze vervolgens ook af.

Teamwork en samenwerken

Het goed samenwerken met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Mensen die over deze competentie beschikken maken hun eigen taken binnen een groepsproject op tijd af. Ze leveren een actieve bijdrage aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Ze bouwen en onderhouden werkrelaties met anderen. Ze luisteren en hechten waarde aan de inbreng van anderen. Ook werken ze effectief samen in vergaderingen en informele interacties. Ze helpen anderen bij het afronden van hun taken om de groep te ondersteunen.

Coachen en ontwikkelen van anderen

Anderen adviseren, ondersteunen en begeleiden in de ontwikkeling van werk gerelateerde competenties en in loopbaanontwikkeling voor de lange termijn. Mensen die over deze competentie beschikken zijn oprecht geïnteresseerd in de ontwikkeling en het succes van anderen. Ze geven feedback en begeleiding op een aanmoedigende manier. Ze helpen anderen bij het behalen van hun persoonlijke doelstellingen of uitdagingen. Ze blijven hierbij positief, objectief en eerlijk. Ze hebben waardevolle kennis of ervaring die de moeite waard is om te delen met anderen. Ze zijn niet extreem kritisch of neerbuigend. Ook helpen ze consequent anderen om zich te ontplooien en ontwikkelen.

Motiveren van anderen

Het inspireren van anderen tot het leveren van goede prestaties. Dit wordt gedaan door enthousiasme en passie uit te stralen. Mensen die over deze competentie beschikken moedigen anderen aan en inspireren hen. Ze hechten veel waarde aan het creëren van enthousiasme bij anderen. Ze passen hun motivatiestijl aan op de verschillende mensen. Ook willen ze graag op een hoog niveau presteren.

Interpersoonlijke communicatie

Op een duidelijke en effectieve manier communiceren met anderen binnen en buiten te organisatie. Mensen die over deze competentie beschikken zijn goede luisteraars en bouwen goede relaties op met anderen. Ze kunnen hun gedachten en ideeën goed onder woorden brengen. Ook presenteren ze informatie op een duidelijke manier. Ze willen zeker weten dat anderen hun goed hebben begrepen. Ze luisteren naar anderen. Ook zijn ze bereid om nuttige informatie en kennis te delen. Ze zijn eerlijke en opbouwend in hun communicatie.

Schriftelijke communicatie

Het op een effectieve manier, schriftelijk met anderen communiceren. Mensen die over deze competentie beschikken kunnen hun gedachten goed organiseren en omzetten in schriftelijke teksten. Ze passen de boodschap, woordkeus, stijl en vorm aan om hun publiek zo goed mogelijk te bereiken. Ze gebruiken goede grammatica, spelling en zinsconstructies in zowel formele als informele stukken.

Presenteren

Het effectief kunnen communiceren met een publiek in een formele setting. Mensen die over deze competentie beschikken kunnen hun gedachten en ideeën duidelijk onder woorden brengen. Ze maken gebruik van visuele middelen om hun informatie op een begrijpelijke en logische manier te presenteren. Ze bereiden zich goed voor en stemmen hun boodschap af op hun publiek. Ze kunnen goed de interactie met het publiek aangaan.

Respecteren van diversiteit

Het begrijpen en accepteren van verschillen tussen mensen. Mensen gelijkwaardig behandelen ongeacht hun geslacht, ras, herkomst, achtergrond, status, niveau of positie. Mensen die over deze competentie beschikken staan open voor de verschillen tussen mensen en culturen. Ze behandelen anderen eerlijk en met respect. Ze leggen liever de nadruk op de dingen die mensen gemeen hebben in plaats van zich te richten op de verschillen. Ze moedige tolerantie en openheid aan. Ze beoordelen mensen op basis van objectieve waarden in plaats van subjectieve vooroordelen.

Heeft u interesse in onze Competentieanalyse?

Op deze pagina leest u meer informatie. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!